Vedenkäsittely

Vesi on elämämme perusta. Suurin osa maapallon pinta-alasta on merien peittämää, mutta vain noin 2,5 % planeettamme vedestä on ihmiselle käyttökelpoista. Meriveden liuennut suola, bakteerit ja virukset ovat yleisiä epäpuhtauksia, joiden vuoksi vesi ei ole käyttökelpoista ilman oikeaa käsittelyä. Aquator Oy kehittää jatkuvasti vedenkäsittely- ja suodatusmenetelmiä vastaamaan kasvavaan puhtaan veden tarpeeseen.

 

Käänteisosmoosi (Reverse-Osmosis, RO) ja nanosuodatus (Nanofiltration, NF) ovat kalvosuodatusmenetelmiä, joilla vedestä poistetaan liuenneita suoloja, metalleja sekä humusta. Suolanpoistoa käytetään sekä teollisuuden eri käyttökohteissa että valmistettaessa merivedestä suolatonta vettä. Liuenneet suolat (metallit) aiheuttavat korroosiota ja saostumia erityisesti lauhteen ja höyryn valmistuksessa.

Monikerrossuodattimilla ja flotaatiolla poistetaan tyypillisesti kiintoainesta ja humusta.

Kohteen suunnittelu alkaa vesinäytteen analysoinnista vesilaboratoriossa. Alustavat analyysitiedot sisältävät esimerkiksi seuraavat tiedot:

 • Kiintoaine [mg/l]
 • pH
 • Sähkönjohtavuus [µS/cm]
 • Alkaliteetti [mg/l]
 • Kovuus [⁰dH]
 • Rauta [mg/l]
 • Mangaani [mg/l]
 • Kloridi [mg/l]
 • Sulfaatit
 • Bakteerit
 • TOC [mg/l]
 • COD [mg/l]
 • BOD [mg/l]
 • Sameus
 • Väri
 • SDI (Silt Density Index) käänteisosmoosin esisuodatuksen mitoituksessa.
SDI-analyysikalvot jokiveden ja teollisuuden prosessiveden SDI-analyysistä.